درباره ما
برنامه آنکالی درمانگاه

 برنامه آنکالی درمانگاه،بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد-اردیبهشت98


(دانلود برنامه درمانگاه بصورت فایل)


اتاق معاینه 3-اطفال

دندانپزشکی

 

 

آقای دکتر مجتبوی(اطفال)

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 9-11

صبح

 

 

شنبه

 

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 11-13

خانم شاکری(گفتار درمانی)

 

ساعت 14-16

 

عصر

خانم دکتر بهزاد(اطفال)

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

 

آقاي دكتر اديب مرادي

ساعت 9-11

صبح

 

 

یکشنبه

خانم توکلی (مشاوره تغذیه )

آقاي دكتر اديب مرادي

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

آقای دکتر شجاعی(اورولوژ)

خانم دکتر شاهانی

ساعت 9-11

صبح

 

 

دوشنبه

 

خانم دکتر شاهانی

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

آقای دکتر امیدی(اورولوژ)(10-12)

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 9-11

صبح

 

 

سه شنبه

 

 

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

خانم دکتر اخوان (جراح)

خانم دکتر آرین

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

چهارشنبه

 

 

خانم دکتر آرین

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

 

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

پنج شنبه

 

دکتر قماش پسند(اطفال)(14-12)

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20


قسمت دوم :


اتاق معاینه 2 - قلب

اتاق معاینه 5 - زنان

 

 

 

خانم دکتر نورائی (زنان)

ساعت 9-11

صبح

 

 

شنبه

 

خانم دکتر نورائی (زنان)

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

یکشنبه

خانم دکتر حسینی مقدم(زنان)

 

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

دوشنبه

خانم دکتر ذبیحی(قلب)

 

ساعت 11-13

خانم دکتر شعاع حسنی(زنان)

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

سه شنبه

 

 

 

ساعت 11-13

 

خانم دکترمليحه مهدی پور(زنان)

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

آقای دکتر افروز( قلب )

 

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

چهارشنبه

 

آقای دکتر خرازی(اکوجنین)(11-13)

 

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

خانم دکتر تقوای معصومی(زنان)

ساعت16-18

آقای دکتر اکرامی(قلب)

خانم دكتر مينا مهدي پور(زنان)

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

خانم دکتر تقوای معصومی(زنان)

ساعت16-18

 

خانم دکتر تقوای معصومی(زنان)

ساعت18-20


قسمت سوم:

اتاق جراحی

اتاق معاینه 4-ENT

 

 

 

خانم دکتر ذاتی  ENT))

ساعت 9-11

صبح

 

 

شنبه

 

 

ساعت 11-13

آقای دکتر رامین(جراح)

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

آقای دکتر باستانی  ENT))

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

یکشنبه

آقای دکتر محمدی(جراح)

 

ساعت 11-13

آقای دکتر رامین(جراح)

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

دوشنبه

آقای دکتر بهنام پور(جراح)

خانم دکتر رجبی نژاد  ENT))

ساعت 11-13

آقای دکتر رامین(جراح)

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

آقای دکتر جلالی ( ENT )

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

سه شنبه

 

خانم دکتر جهانشاهی(جراح)

 

ساعت 11-13

آقای دکتر رامین(جراح)

خانم دکتر ذاتی  ENT))

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

آقای دکتر باستانی  ENT))

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

چهارشنبه

 

آقای دکتر صباحی (ارتوپد)

خانم دکتررجبی نژاد  ENT))

ساعت 11-13

آقای دکتر رامین(جراح)

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

 

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

پنج شنبه

 

آقای دکتر رامین (جراح)

 

ساعت 11-13

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

ساعت16-18

 

 

ساعت18-20

قسمت چهارم :

بیهوشی اتاق عمل

اتاق معاینه 6 - آندوسکوپی

 

 

(98/2/2) دكتر سياري فرد

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

شنبه

 

آقای دکترآزادي(نوروسرجر)(9-11)

ساعت 11-13

(98/2/3) دكتر ميرزازاده

خانم دکتر ناصرفر(عفونی)

ساعت 14-16

 

عصر

(98/2/4)دكتر فرهنگفر

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

ساعت16-18

(98/2/5) دكتر آدرنگ

 

ساعت18-20

(98/2/6) دكتر صفري

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

یکشنبه

(98/2/7) دكتر جلالي

آقای دکتر محمدخواه(داخلی)

ساعت 11-13

(98/2/8) دكتر ميرزازاده

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

ساعت 14-16

 

عصر

 

(98/2/9) دكتر جلالي

 

ساعت16-18

(98/2/10) دكتر قنوعي

 

ساعت18-20

(98/2/11) دكتر جلالي

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

دوشنبه

(98/2/12) دكتر سياري فرد

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

ساعت 11-13

(98/2/13) دكتر سياري فرد

خانم دکتر ناصرفر(عفونی)

ساعت 14-16

 

عصر

(98/2/14) دكتر جلالي

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

ساعت16-18

(98/2/15) دكتر آدرنگ

 

ساعت18-20

(98/2/16) دكتر جلالي

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

سه شنبه

 

(98/2/17) دكتر فرهنگفر

 

ساعت 11-13

(98/2/18) دكتر جلالي

آقای دکتر محمدی (جراح)(11-9)

ساعت 14-16

 

عصر

(98/2/19)  دكتر سياري فرد

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

ساعت16-18

(98/2/20) دكتر زري دوست

 

ساعت18-20

(98/2/21) دكتر جلالي

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

چهارشنبه

 

(98/2/22) دكتر ميرزازاده

خانم دکتر فرجی(نورولوژ)(11-12)

ساعت 11-13

(98/2/23) دكتر جلالي

 

ساعت 14-16

 

عصر

(98/2/24) دكتر آدرنگ

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

ساعت16-18

(98/2/25) دكتر جلالي

 

ساعت18-20

(98/2/26) دكتر صفري

 

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

پنج شنبه

 

(98/2/27) دكتر زري دوست

 

ساعت 11-13

(98/2/28) دكتر سياري فرد

آقای دکتر نادری نبی(درد)

ساعت 14-16

 

عصر

(98/2/29) دكتر آدرنگ

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

ساعت16-18

(98/2/30) دكتر جلالي

 

ساعت18-20