برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
برنامه درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

             
                          دانلود برنامه درمانگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد-مرداد 98 


برنامه درمانگاه تخصصی (مرداد ماه)                                                              بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد لاهیجان                                                                                             

بیهوشی اتاق عمل

اتاق معاینه 6

اتاق جراحی

اتاق معاینه 4-ENT

اتاق معاینه 2 - قلب

اتاق معاینه 5 - زنان

اتاق معاینه -اطفال

دندانپزشکی

 

 

 

(2/5/98)دكتر جلالي

آقای دکترآزادي(نوروسرجر)(9-11)

 

خانم دکتر ذاتیENT) 

 

 

خانم دکتر نورائی (زنان) 

آقای دکتر مجتبوی(اطفال)

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 9-11

صبح

 

 

شنبه

 

(3/5/98)دكتر رجب زاده

خانم دکتر ناصرفر(عفونی)

آقای دکتر رامین(جراح)

خانم دلجو(شنوايي سنجي)8-14

 

خانم دکتر نورائی (زنان)

 

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 11-13

 

(4/5/98)دكتر قنوعي

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

 

 

 

 

خانم شاکری(گفتار درمانی)

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

(5/5/98)دكتر جلالي

 

 

آقای دکتر باستانیENT) )

 

 

خانم دکتر بهزاد(اطفال)

 

ساعت16-18

 

(6/5/98)دكتر ميرزازاده

 

 

 

 

 

 

 

ساعت18-20

 

(7/5/98)دكتر جلالي

آقای دکتر محمدخواه(داخلی)

آقای دکتر محمدی(جراح)

 

 

 

خانم دکتر حسینی مقدم(زنان)

 

آقاي دكتر اديب مرادي

ساعت 9-11

صبح

 

 

یکشنبه

 

(8/5/98)دكتر بهتاجي

 

آقای دکتر رامین(جراح)

خانم دلجو(شنوايي سنجي)8-14

 

 

آقاي دكتر اديب مرادي

ساعت 11-13

 

(9/5/98)كتر جلالي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

 

(10/5/98)دكتر قنوعي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت16-18

 

(11/5/98)دكتر قنوعي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت18-20

 

(12/5/98)دكتر جلالي

خانم توكلي(مشاوره تغذيه)9-11

آقای دکتر بهنام پور(جراح)

خانم دکتر رجبی نژاد((ENT

خانم دکتر ذبیحی(قلب)

 

خانم دکتر شعاع حسنی(زنان)

آقای دکتر شجاعی(اورولوژ)

خانم دکتر شاهانی

ساعت 9-11

صبح

 

 

دوشنبه

 

(13/5/98)دكتر بهتاجي

خانم دکتر ناصرفر(عفونی)

آقای دکتر رامین(جراح)

 

 

 

خانم دکتر شاهانی

ساعت 11-13

 

(14/5/98)دكتر جلالي

آقاي دكترمحمدجواد ارشاد(ريه)2-14

 

 

 

 

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

(15/5/98)دكتر فرهنگفر

 

 

آقای دکتر جلالی( ENT )

 

 

 

 

ساعت16-18

 

(16/5/98)دكتر جلالي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت18-20

 

(17/5/98)دكتر سياري فرد

 

خانم دکتر جهانشاهی(جراح)

 

 

خانم دکترمليحه مهدی پور(زنان)

 

آقای دکتر امیدی(اورولوژ)(10-12)

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 9-11

صبح

 

 

سه شنبه

 

 

(18/5/98)دكتر قنوعي

آقای دکتر محمدی (جراح)(11-9)

آقای دکتر رامین(جراح)

خانم دکتر ذاتی ENT) )

آقای دکتر افروز( قلب )

 

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 11-13

 

(19/5/98)دكتر جلالي

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

 

خانم دلجو(شنوايي سنجي)8-14

آقای دکتر خرازی(اکوجنین)(11-13)

 

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

(20/5/98)دكتر ميرزازاده

 

 

آقای دکتر باستانیENT) )

 

 

 

 

ساعت16-18

 

(21/5/98)دكتر قنوعي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت18-20

 

(22/5/98)دكتر سياري فرد

خانم توكلي(مشاوره تغذيه)9-11

آقای دکتر صباحی (ارتوپد)

خانم دکتررجبی نژاد ENT)

 

خانم دکتر رجب زادهزنان)

خانم دکتر اخوان (جراح)

خانم دکتر آرین

ساعت 8-10

صبح

 

 

 

چهارشنبه

 

 

(23/5/98)دكتر جلاتلي

خانم دکتر فرجی(نورولوژ)(11-12)

آقای دکتر رامین(جراح)

خانم دلجو(شنوايي سنجي)8-14

آقای دکتر اکرامی(قلب)

خانم دكتر مينا مهدي پور(زنان)

 

خانم دکتر آرین

ساعت 10-13

 

(24/5/98)دكتر قنوعي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

(25/5/98)دكتر قنوعي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت16-18

 

(26/5/98)دكتر جلالي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت18-20

 

(27/5/98)دكتر ميرزازاده

 

آقای دکتر رامین (جراح)

 

 

خانم دکتر تقوای معصومی(زنان)

 

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 9-11

صبح

 

 

 

پنج شنبه

 

 

(28/5/98)دكتر جلالي

آقای دکتر نادری نبی(درد)

 

 

آقای دکتر خرازی(اکوجنین)(11-13)

خانم دکتر تقوای معصومی(زنان)

دکتر قماش پسند(اطفال)(14-12)

آقای دکتر ادیب مرادی*

ساعت 11-13

 

(29/5/98)دكتر سياري فرد

آقای دکتر یعقوبی(داخلی)(10-12)

 

 

 

دکتر خسروانی(اورولوژ) (14-12)

 

 

ساعت 14-16

 

عصر

 

(30/5/98)دكتر جلالي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت16-18

 

(31/5/98)دكتر پوربابايي

 

 

 

 

 

 

 

ساعت18-20

 

 

خبرنامه بیمارستان میلاد

برای دریافت آخرین اخبارها و رویدادها عضو شوید