Loading…
غیر درمانی
شعبه بانک

ازآنجاکه ممکن است بیمار و یا همراهان، همچنین پرسنل اداری و درمان بیمارستان  در ساعات اداری  نیاز به امور بانکی داشته باشند ، در طبقه اول و در کنار درب ورودی بیمارستان شعبه بانک در ساعات اداری و همچنین دستگاه ATM جهت انجام امور بانکی پیش بینی گردیده است.